Formularz zgłoszeniowy - Patronat Narodowego Centrum KulturyInformacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel: 22 21 00 100.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem email: iod@nck.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie patronatu Narodowego Centrum Kultury na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas prowadzenia postępowania o udzielenie patronatu przez Narodowe Centrum Kultury, a po zakończeniu ww. procedury Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji przez czas określony w odrębnych przepisach.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przeprowadzenia procesu weryfikacji wniosku o patronat, uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień oraz udzielenia informacji o przyznaniu (lub nie) honorowego patronatu Narodowego Centrum Kultury.